Vilkår og betingelser


1. Ejeroplysninger:

Metricsense og www.metricsense.com ejes og drives af:

Metricsense ApS
CVR nummer: DK-41393246

Adresse:
Slotsgade 52E
3400 Hillerød

Email: [email protected]
Telefon: +45 32 15 15 15


2. Almene bestemmelser

Ved bestilling af analyseprodukter hos Metricsense ApS (herefter kaldet Leverandøren) accepterer køber (herefter kaldet Kunden) nærværende forretningsbetingelser.

Accept sker ved afkrydsning i forbindelse med køb af produkt ved checkout på hjemmesiden, eller ved skriftlig bestilling pr. mail. Det påhviler Kunden til enhver tid at holde sig ajour med de gældende forretnings- og handelsbetingelser.


3. Ophavsret og immaterielle rettigheder

Alt materiale, der forefindes på Leverandørens webside, tilhører Leverandøren. Det gælder såvel software, design, tekster, funktionalitet, arkitektur, helhedsindtryk og lign., som også er beskyttet af ophavsretten, samtidig med at navne og egenudviklede termer er anvendte varemærker. Leverandøren har ejerskab herover og alle immaterielle rettigheder, der knytter sig hertil.


4. Omtale af Leverandøren

Såfremt Kunden ønsker at citere eller på anden måde omtale Leverandøren, skal Kunden forudgående indhente Leverandørens skriftlige tilladelse hertil.


5. Leverandørens produkter

Leverandøren har udviklet analyser, der samler og præsenterer firmarelevant information fra forskellige datakilder. Der kan tilkøbes tryk af analyseprodukter. Brug her af, support, undervisning og lignende er ikke omfattet af Leverandørens ydelser og er således ikke inkluderet i prisen.


6. Identitet

Ved bestillinger eller køb af analyseprodukter hos Leverandøren forpligter Kunden sig til at opgive korrekte oplysninger om identitet og validitet samt at sikre, at oplysninger om Kunden er sandfærdige.


7. Pris og betalingsbetingelser

Alle priser opgivet på hjemmesiden er opgivet eksklusiv moms, mens moms tilføjes det samlede bestillingsbeløb ved checkout. Sker bestilling via mail vil alle priser fremgå eksklusiv moms.


8. Konkurrence

Ved bestilling af analyseprodukter hos Leverandøren bekræfter Kunden samtidig ikke at være i konkurrence med Leverandøren eller arbejde for virksomheder, der er i konkurrence med Leverandøren. ""I konkurrence med"" defineres ved, at Kunden arbejder i eller har tilknytning til en virksomhed, som sælger tilsvarende produkter. Enhver overtrædelse heraf vil blive retsforfulgt, og krav om betaling vil finde sted.


9. Misligholdelse

Såfremt betaling ikke indgår til den fastsatte forfaldsdag, vil dette kunne medføre påløb af inddrivelsesomkostninger, herunder renter og rykkergebyrer. Ved forsinket betaling påløber der morarenter fra forfaldsdagen med 2% pr. påbegyndt måned samt et gebyr på 100 kr. pr. rykker.

Såfremt sagen som et led i inddrivelsen overgives til advokat, vil advokaten eller Leverandøren kunne kræve yderligere inkassoomkostninger. Ved misligholdelse af Leverandørens forretningsbetingelser kan Leverandøren kræve fysisk leverede produkter tilbagesendt, og digitalt fremsendte produkter, slettet.


10. Distribution og salg til 3. mand

Kunden må på intet tidspunkt sælge eller distribuere produkter købt af Leverandøren til 3. mand. Dette inkluderer kopier af hele eller dele af produkterne. Yderliere må Kunden på intet tidspunkt uden skriftlig tilladelse fra Leverandøren præsenterer eller på anden måde videregive materielle eller digitale versioner af produkterne til 3. mand.


11. Ansvarsbegrænsninger

Leverandøren er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tab, der er sket i forbindelse med anvendelse af Leverandørens produkter, herunder produktionstab, tidstab, tabt avance, tab fordi softwaren ikke kan benyttes som forventet, tab som følge af at en aftale med tredjepart falder bort eller lignende, medmindre der foreligger grov uagtsomhed eller fortsæt fra Leverandørens side.

For så vidt angår specifikt tab ved fejl eller mangler ved informationer eller data i Leverandørens produkter, kan Leverandøren ligeledes ikke holdes ansvarlig, idet Leverandøren alene viser data fra tredjepart.

Leverandøren er ligeledes ikke ansvarlig for uforudsete mangler, tekniske fejl eller anden form for force majeure på Leverandørens hjemmeside eller i produkter.


12. Kundens forpligtelser

Det er Kundens ansvar at tage lokal backup efter eget behov. Det er Kundens ansvar at informere Leverandøren ved ændring af: adresse, telefonnummer, mailadresse, CVR nr. og andre personlige oplysninger, der måtte være tilknyttet bestillinger, og som har relevans for betaling m.m.

Ved brug af data fra Leverandørens produkter er Kunden selv ansvarlig for at overholde Dataleverandørens betingelser og gældende lovgivning. Krav fra Dataleverandøren som følge af, at Kunden ikke overholder Dataleverandørens betinger, skal holdes direkte over for Kunden.

Leverandøren kan ikke direkte eller indirekte gøres ansvarlig for Kundens eventuelle forretningsmæssige misligholdelse. Kunden har ikke ret til at benytte data fra leverandøren til at drive konkurrerende virksomhed med Leverandøren. Derudover må data fra Leverandøren produkter, ikke direkte videregives til andres brug end Kundens egen.


13. Tvister

I tilfælde af uoverensstemmelser vedrørende aftalen kan Kunden klage til Metricsense ApS pr. e-mail eller telefon. Senest 14 dage efter Leverandøren har modtaget Kundens klage, skal denne bekræfte modtagelsen over for Kunden. Leverandøren træffer en afgørelse vedrørende klagen hurtigst muligt, og som udgangspunkt senest tre måneder efter, at klagen er indgivet. I specielle tilfælde, som kræver særlige undersøgelser, kan der gå op til seks måneder, før der foreligger en afgørelse.

Enhver tvist mellem Kunden og Leverandøren om parternes aftale eller nærværende forretningsbetingelser er underlagt dansk ret og skal afgøres af dansk domstole med Leverandørens vedtægtsbestemte hjemting som det aftalte værneting.

Handelsbetingelserne er opdateret d. 11. januar 2021